Skip to content

Opći uvjeti korištenja servisa pristupnatocka.hr

Opći uvjeti poslovanja

Servis pristupnatocka.hr

1. Temeljne odredbe 

 • Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju ugovorne odnose između pružatelja usluge –  CALLIDUS GRUPA d.o.o., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, OIB: 30492122828 i Primatelja usluge 
 • Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuju se prava i obveze između Pružatelja usluge i Primatelja usluge. 
 • Na sve međusobne odnose između Pružatelja usluge i Primatelja usluge koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se odgovarajući pravni propisi i odredbe koje su strane ugovorile. 

2. Kazalo pojmova

 • Pružatelj usluge – CALLIDUS GRUPA d.o.o., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, OIB: 30492122828
 • Primatelj usluge – Javnopravno tijelo koje je sklopilo Ugovor uporabi servisa pristupnatocka.hr za razmjenu dokumenata i isprava 
 • Zahtjev za ugovaranje usluge – pametni obrazac za podnošenje zahtjeva za ugovaranje usluge na web stranici https://www.pristupnatocka.hr/zahtjev-za-ugovor/     
 • Cjenik – cjenik za servis pristupnatocka.hr je javno dostupan na  https://www.pristupnatocka.hr/cjenik/
 • Paketi usluga – svi primatelji usluga su unaprijedpodijeljeni u 4 paketa usluga
 • Pretplata – primatelji usluga mogu ugovoriti jednogodišnju ili dvogodišnju uporabu servisa pristupnatocka.hr 
 • Servis pristupnatocka.hr – informatičko rješenje koje JPT koristi za elektroničku dostavu dokumenata i isprava informacijskog sustava elektroničkog uredskog poslovanja i drugih internih aplikacijskih sustava u skladu s člankom 9. st. 1. i člankom 65. st. 2. točki 9. Uredbe o uredskom poslovanju (NN 75/21) i Tehničkoj specifikaciji informacijskog sustava elektroničkog uredskog poslovanja v2.0. Za komunikaciju sa javnopravnim tijelima unutar domene pristupnatocka.hr nije potreban aplikativni certifikat sukladan normi x509 v3.
 • Mrežna adresa – adresa za zaprimanje pismena od informacijskih sustava uredskog poslovanja drugih tijela. Sastavni dio isporuke u okviru servisa pristupnatocka.hr
 • Informacijski sustav elektroničkog uredskog poslovanja – informacijski sustav za uredsko poslovanje u potpunosti u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju (NN 75/21) Tehničkoj specifikaciji informacijskog sustava elektroničkog uredskog poslovanja v2.0

3. Područje primjene

 • Pružatelj usluge u pružanju svojih usluga primjenjuje isključivo ove Opće uvjete poslovanja. 
 • Potpisom Ugovora Primatelj usluge prihvaća Opće uvjete Pružatelja usluge.
 • U smislu ovih Općih uvjeta usluge Pružatelja usluge obuhvaćaju: ugovaranje usluge, kreiranje i dostavu mrežne adrese u okviru servisa pristupnatocka.hr i korisničku podršku.
 • Primatelj usluge je suglasan da je upoznat s inicijalnim sadržajem ponuđene usluge.
 • Osim ovih Općih uvjeta poslovanja primjenjuju se i aktualni cjenici
 • Pružatelj usluge u bilo kojem trenutku ima pravo jednostrano izmijeniti ove Opće uvjete poslovanja o čemu će Primatelja usluge obavijestiti objavom na web stranici https://www.pristupnatocka.hr/

4. Ugovaranje usluge

 • Primatelj usluge podnosi zahtjev za ugovaranje usluge putem pametnog obrasca https://www.pristupnatocka.hr/zahtjev-za-ugovor/
 • Obrađivati će se samo zahtjevi koji su pristigli putem pametnog obrasca
 • U roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva za ugovaranje usluge Pružatelj usluge dostavlja digitalno potpisani ugovor na adresu elektroničke pošte za dostavu ugovora koju je primatelj usluge popunio na pametnom obrascu
 • Nakon primitka potpisanog ugovora Primatelja usluge, uporaba servisa pristupnatocka.hr se smatra ugovorenom
 • Ugovorom će se utvrditi ugovoreni paket, trajanje ugovora i cijena paketa.

5. Plaćanje usluge

 • Cijene usluga koje Pružatelj usluge obračunava i naplaćuje, te uvjeti plaćanja i računa regulirani su cjenikom i ugovorom
 • Primatelj usluge je dužan u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora platiti iznos ugovorene usluge. Račun se dostavlja u roku od 8 dana od dana izvršenja obveze iz točke 6 općih uvjeta.
 • U slučaju ako uplata ne bude izvršena u navedenom roku Pružatelj usluge obavještava o istome Primatelja usluge. Ako uplata ne bude izvršena u dodatnom roku od 8 dana Ugovor se raskida. 

6. Dostava mrežne adrese

 • U roku od 8 dana od dana primitka uplate Pružatelj usluge dostavlja testnu mrežnu adresu za te produkcijsku mrežnu adresu na e-mail adresa za dostavu linkova na servis koju je Primatelj usluge naveo u Zahtjevu za ugovaranjem usluge. Podaci koji se dostavljaju uključuju:
  • poveznica i pristupni podaci na web aplikaciju za pregled tijeka razmjene poruka te ručno preuzimanje poruka
  • testna mrežna adresa pristupne točke zajedno sa pristupnim podacima
  • produkcijska mrežna adresa pristupne točke zajedno sa pristupnim podacima
  • poveznica i pristupni podaci na privatni repozitorij na https://github.com/pristupnatocka-hr/ u kome se nalazi tehnička dokumentacija za povezivanje aplikacija uredskog poslovanja na pristupnu točku. U istu su uključeni i konkretni primjeri u programskim jezicima Java i C#.
 • Pružatelj usluge će pristupne podatke za mrežne adrese iz prethodnog stavka izvršiti na sigurnosno prihvatljiv način

7. Obveze pružatelja usluge

 • Pružatelj usluge je obvezan Primatelju usluge osigurati nesmetani pristup Servisu 24 sata dnevno, osim u vremenu predviđenom za održavanje Servisa
 • Pružatelj usluge je obvezan obavijestiti Primatelja usluge o periodu nedostupnosti Servisa zbog redovnog održavanja.
 • Pružatelj usluge je dužan pružati usluge preventivnog i korektivnog održavanja Servisa
 • Preventivno održavanje odnosi se na obavezu Pružatelja usluge da isporuči zakrpe za njemu poznate greške u sustavu, a koje nisu uočene tijekom testiranja i primopredaje ili tijekom testiranja novih zakrpa, neovisno o tome da li su uočene tijekom uporabe Servisa.
 • Preventivno održavanje podrazumijeva također i modifikaciju softverskog proizvoda s ciljem poboljšanja performansi proizvoda, uvođenja novih funkcionalnosti u Servis radi održanja koraka s tehnološkim razvojem hardverske/softverske i komunikacijske infrastrukture u cilju očuvanja pune funkcionalnosti sustava za Primatelja usluge.
 • Korektivno održavanje odnosi se na obvezu Pružatelja usluge da isporuči zakrpe za greške uočene tijekom rada sustava, a koje nisu uočene tijekom testiranja i primopredaje ili tijekom testiranja novih zakrpa.
 • Primatelj usluge prijavljuje sve zahtjeve za održavanjem Servisa putem kontaktne forme na web stranici https://www.pristupnatocka.hr/
 • Radno vrijeme Pružatelja usluge je radnim danom od 8:00 do 16:00 sati. Ne računaju se vikendi, blagdani i drugi dani koji su po zakonu neradni.
 • Obveza je dobavljača informacijskih sustava uredskog poslovanja ili drugih informacijskih sustava za JPT-a, izvršiti povezivanje na Servis
 • Pružatelj usluge dužan je pružati savjetodavnu i tehničku podršku putem kontaktne forme na web stranici https://www.pristupnatocka.hr za poslove iz prethodne točke

8. Obveze primatelja usluge

 • Primatelj je primljene podatke za uporabu servisa dužan čuvati od neovlaštenog korištenja te odgovara za sve posljedice izazvane neautoriziranim korištenjem navedenih podataka.
 • Pružatelj usluge se ne može držati odgovornim za neovlašteno korištenje predmeta ugovora, niti eventualnu štetu nastalu na taj način
 • Primatelj usluge snosi odgovornost za zlouporabu predmeta ugovora od bilo koje treće strane i dužan je isti koristiti sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i sukladno dobroj poslovnoj praksi.
 • Primatelj usluge se obvezuje da će sve tehničke podatke, specifikacije i upute koji su mu stavljeni na raspolaganje od strane Pružatelja usluge čuvati kao poslovnu tajnu te iste ne smije davati na uvid trećim osobama.
 • Primatelj usluge se obvezuje odmah obavijestiti Informacijskog posrednika ukoliko dođe do zlouporabe korisničkih podataka od strane treće osobe kako bi pružatelj usluge mogao reagirati i time umanjiti štetu
 • Obveza je Primatelja usluge osigurati povezivanje informacijskih sustava uredskog poslovanja ili drugih informacijskih sustava na Servis
 • Obveza je Primatelja usluge osigurati aplikativni certifikat sukladan normi X.509 v3 za komunikaciju s JPT-ima izvan domene pristupnatocka.hr ukoliko je to za komunikaciju sa drugom domenom potrebno

9. Odricanje od odgovornosti

 • Pružatelj usluge nije odgovoran za ispravnost podataka sadržanih dokumenata koji prođu kroz Servis ili dođu u doticaj s istim; isti će biti proslijeđeni u sadržaju u kojem ih je kreirao primatelj usluge ili korisnik drugog informacijskog sustava koji koristi Servis za elektroničku dostavu dokumenata i isprava
 • neispravno funkcioniranje Servisa u slučajevima više sile (npr. elementarne nepogode, građanski neposluh, aktovi civilne ili vojne vlasti i sl.) te u okolnostima koje su izvan kontrole Pružatelja usluge (npr. krađa, nestanak interneta i sl.),
 • direktnu i/ili indirektnu štetu koja bi mogla nastati zbog neodgovarajuće i nepravilne uporabe Servisa u cjelini ili bilo kojeg dijela Servisa ili pripadajuće dokumentacije.

10. Prestanak ugovornog odnosa

 • Svaka Ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor uz otkazni rok od 30 (slovima: trideset) dana.
 • Svaka Ugovorna strana je ovlaštena raskinuti ovaj Ugovor s trenutnim učinkom u sljedećim slučajevima:
  • u slučaju neispunjavanja bilo koje ugovorne obveze druge ugovorne strane, a nakon isteka naknadnog roka za ispunjenje danog pisanim upozorenjem ugovorne strane koja raskida Ugovor
  • u slučaju postupanja druge Ugovorne strane koja su protivna odredbama Ugovora odnosno koja predstavljaju povredu Ugovora, a nakon pisanog upozorenja Ugovorne strane koja raskida Ugovor
 • Svaka ugovorna strana ima pravo na naknadu štete nastale neizvršavanjem odnosno neurednim izvršavanjem obveza preuzetih ovim ugovorom, kao i na naknadu štete nastale raskidom ovog ugovora koja je prouzročena krivnjom druge strane.
 • Otkaz, pisano upozorenje i raskid iz ovog Ugovora daju se u pisanom obliku i dostavljaju drugoj ugovornoj strani preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom na adresu navedenu u zaglavlju Ugovora odnosno na novu adresu o kojoj je ugovorna strana uredno obavijestila drugu Ugovornu stranu, odnosno na adresu sjedišta upisanu u odgovarajućem službenom registru. Otkaz, raskid i pisano upozorenje proizvode pravne učinke danom dostave drugoj ugovornoj strani.
 • Ukoliko je ugovorena naknada u cijelosti plaćena unaprijed, Pružatelj usluge nije obvezan vratiti uplaćeni iznos u slučaju otkaza, odnosno raskida ugovornog odnosa.
 • Ugovorni odnos može prestati i sporazumnim raskidom između ugovornih stranaka.
 • Ugovorni odnos može prestati i istekom vremena na koje je sklopljen
 • Na pitanja koja nisu uređena ovim Općim uvjetima, a koja se odnose na prestanak ugovornog odnosa, primjenjuju se važeći propisi obveznog prava.

11. Tajnost podataka

 • Sve informacije i podaci koje će jedna Ugovorna strana učiniti dostupnima drugoj Ugovornoj strani u svrhu izvršavanja obveza iz ugovornog odnosa, smatraju se tajnim podacima. 
 • Niti jedna Ugovorna strana neće biti odgovorna za otkrivanje ili korištenje podataka koji predstavljaju tajne podatke, a koji već jesu ili postanu poznati javnosti, osim u slučaju povrede ugovornog odnosa. 
 • Nije dozvoljeno nikakvo odavanje bilo kakvih tajnih podataka ili traženje istih od strane bilo koje Ugovorne strane ili u ime bilo koje strane bez ranije pisane suglasnosti druge Ugovorne strane, osim ako takvo odavanje zahtijeva bilo koji primjenjivi zakon, pravilnik ili bilo koje sudsko, državno, nadzorno ili regulatorno tijelo kojem je podložna ta strana, pod uvjetom da će svaka strana prvo, u mjeri u kojoj je to razumno izvedivo i dopušteno takvim zakonom, pravilnikom ili sudskim, državnim, nadzornim ili regulatornim tijelom, savjetovati se s drugom stranom s obzirom na predloženi oblik, trenutak, prirodu i svrhu odavanja. 
 • Ugovorna strana koja prekrši obvezu čuvanja tajnosti podataka iz ovog članka bit će odgovorna za svaku štetu, bez ikakvih ograničenja, koja je nastala za drugu Ugovornu stranu kao posljedica povrede obveza čuvanja tajnosti podataka. 
 • Ugovorne strane su obvezne djelovati u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima vezanim uz zaštitu podataka i u tu svrhu putem ugovora o radu, internih propisa ili na bilo koji drugi pravno prihvatljiv način, obvezati svoje zaposlenike, suradnike i pomoćnike na povjerljivost podataka i informacija koji se smatraju tajnim podacima. Štoviše, svaka Ugovorna strana dužna je pri zaštiti tajnih podataka primijeniti najmanje isti stupanj zaštite i pažnje kojim štiti vlastite povjerljive podatke. 

12. Garancija nepromijenjene cijene

 • U slučaju promjene cjenika uslijed promjena na tržištu (novi porezi, nove naknade i dr.), ostaje ugovorena cijena za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

13. Politika naknade i povrat novca

 • Ukoliko Primatelj usluge odluči prestati koristiti Usluge tijekom trajanja ugovornog odnosa Pružatelj usluge ne izvršava povrat novčanih sredstava.

14. Rješavanje sporova 

 • Svi sporovi koji proizlaze iz ugovornog odnosa stranaka, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, Ugovorne strane će prvenstveno pokušati riješiti mirnim putem i sporazumno u roku od 30 (trideset) dana od dana nastanka spora. U suprotnom, Ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. 

15. Stupanje na snagu 

 • Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od dana objave na web stranici Pružatelja usluge. 
Skip to content