Skip to content

Predložak Ugovora

JPT , Adresa, Mjesto i poštanski broj, OIB:___________ kojeg zastupa __________(u daljnjem tekstu Primatelj usluge)

i

CALLIDUS GRUPA d.o.o., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, OIB: 30492122828, kojeg zastupa Goran Ranogajec (u daljnjem tekstu Pružatelj usluge)

zaključili su dana _____.2023. godine

UGOVOR o uporabi Servisa pristupnatocka.hr

PT-23-__

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

(1) Ugovorne strane suglasno i nesporno utvrđuju da je predmet ovog Ugovora pravo uporabe servisa pristupnatocka.hr. te prava i obveze Pružatelja usluge i Primatelja usluge.

(2) Servis pristupnatocka.hr (dalje: Servis) razvijen je u skladu s člankom 9. st. 1. i člankom 65. st. 2. točki 9. Uredbe o uredskom poslovanju. Servis omogućuje elektroničku dostavu dokumenata, elektronički prijem dokumenata, elektroničku potvrdu primitka dokumenata, elektroničku dostavu obavijesti u slučaju ako se pismeno zaprimljeno iz drugog sustava ne može pročitati.

(3) Ovaj ugovor sklapa se temeljem zahtjeva za ugovaranjem usluge Primatelja usluge.

(4) Ugovara se Paket ____ na rok od ______ godine od dana stupanja ugovora na snagu.

Članak 2.

(1) Ugovorena usluga ovlašćuje Primatelja usluge na uporabu Servisa.

(2) Primatelj usluge je suglasan da je upoznat sa sadržajem ugovorenog paketa.

II. VRIJEDNOST PREDMETA UGOVORA

Članak 3.

(1) Ugovorna vrijednost predmeta ugovora iz članka 1. ovog Ugovora iznosi:

Ukupno bez PDV-a:             _____  EUR

PDV (25%) iznosi :              _____  EUR

Ukupno s PDV-om:              _____  EUR

(2) Na ugovorenu vrijednost ne mogu utjecati eventualne promjene okolnosti na bilo kojoj od strana ovog Ugovora, kao niti okolnosti koje su bez utjecaja bilo koje od ugovornih strana.

III. PLAĆANJE

Članak 4.

(1) Primatelj usluge se obvezuje ugovorenu cijenu za uporabu Servisa iz članka 3. stavka 1. ovog ugovora platiti na Transakcijski račun Izvršitelja broj IBAN: HR0924020061100514918 kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. u roku od 8 dana od dana potpisa ovog ugovora.

IV. ROKOVI I MJESTO ISPORUKE

Članak 5.

(1) Pružatelj usluge se obvezuje uslugu iz članka 1. izvršiti u roku od 8 dana od dana primitka uplate iz prethodnog članka. U slučaju ako uplata ne bude izvršena u navedenom roku Pružatelj usluge obavještava o istome Primatelja usluge. Ako uplata ne bude izvršena u dodatnom roku od 8 dana Ugovor se raskida.

(2) Pružatelj usluge Primatelju usluge dostavlja Testnu mrežnu adresu za Servis te Produkcijsku mrežnu adresu za Servis na e-mail adresu za dostavu linkova na servis koju je Primatelj usluge naveo u Zahtjevu za ugovaranjem usluge. Podaci koji se dostavljaju uključuju:

 • poveznica i pristupni podaci na web aplikaciju za pregled tijeka razmjene poruka te ručno preuzimanje poruka
 • testna mrežna adresa pristupne točke zajedno sa pristupnim podacima
 • produkcijska mrežna adresa pristupne točke zajedno sa pristupnim podacima
 • poveznica i pristupni podaci na privatni repozitorij na https://github.com/pristupnatocka-hr/ u kome se nalazi tehnička dokumentacija za povezivanje aplikacija uredskog poslovanja na pristupnu točku. U istu su uključeni i konkretni primjeri u programskim jezicima Java i C#.

(3) Dostava pristupnih podataka za mrežne adrese iz prethodnog stavka izvršiti će se na sigurnosno prihvatljiv način.

(4) Pružatelj usluge se obvezuje izvršiti ugovorene usluge kvalitetno, u skladu sa pravilima struke i ugovorenom roku.

V. OBVEZE PRUŽATELJA USLUGE

Članak 6.

(1) Pružatelj usluge dužan je pružati savjetodavnu i tehničku podršku putem kontaktne forme na web stranici https://www.pristupnatocka.hr

(2) Pružatelj usluge je obvezan Primatelju usluge osigurati nesmetani pristup Servisu 24 sata dnevno, osim u vremenu predviđenom za održavanje Servisa.

(3) Pružatelj usluge je obvezan obavijestiti Primatelja usluge o periodu nedostupnosti Servisa zbog redovnog održavanja.

(4) Pružatelj usluge je dužan pružati sljedeće usluge održavanja Servisa:

 • Preventivno održavanje
 • Korektivno održavanje

(5) Preventivno održavanje odnosi se na obavezu Pružatelja usluge da isporuči zakrpe za njemu poznate greške u sustavu, a koje nisu uočene tijekom testiranja i primopredaje ili tijekom testiranja novih zakrpa, neovisno o tome da li su uočene tijekom uporabe Servisa.

(6) Preventivno održavanje podrazumijeva također i modifikaciju softverskog proizvoda s ciljem poboljšanja performansi proizvoda, uvođenja novih funkcionalnosti u Servis radi održanja koraka s tehnološkim razvojem hardverske/softverske i komunikacijske infrastrukture u cilju očuvanja pune funkcionalnosti sustava za Primatelja usluge.

(7) Korektivno održavanje odnosi se na obvezu Pružatelja usluge da isporuči zakrpe za greške uočene tijekom rada sustava, a koje nisu uočene tijekom testiranja i primopredaje ili tijekom testiranja novih zakrpa.

(8) Primatelj usluge prijavljuje sve zahtjeve za održavanjem Servisa putem kontaktne forme na web stranici https://www.pristupnatocka.hr/

(9) Pružatelj usluge osigurava sljedeću razinu brzine odziva na pojavu grešaka u Servisu:

Tip greškeOpis greškeVrijeme odgovora
HitnaKritičan utjecaj na poslovanje. Potpuni gubitak osnovnog poslovnog procesa te se posao ne može razumno nastaviti.2 sata
ZnačajnaZnačajan utjecaj na poslovanje. Poslovanje trpi značajne gubitke ili degradaciju usluge.4 sata
UmjerenaUmjereni utjecaj na poslovanje. Poslovanje trpi umjereni gubitak ili degradaciju usluge, ali se posao može razumno nastaviti.1 dan
MinornaMinimalan utjecaj na poslovanje. Poslovanje funkcionira s manjim ili nikakvim prekidima usluga.2 dana

(10) Radno vrijeme Pružatelja usluge je radnim danom od 8:00 do 16:00 sati. Ne računaju se vikendi, blagdani i drugi dani koji su po zakonu neradni.

VI. OBVEZE PRIMATELJA USLUGE

Članak 7.

(1) Primatelj usluge dobiva na uporabu podatke iz stavka 2. članka 5 ovog Ugovora. Navedene podatke je dužan čuvati od neovlaštenog korištenja te odgovara za sve posljedice izazvane neautoriziranim korištenjem navedenih podataka.

(2) Pružatelj usluge se ne može držati odgovornim za neovlašteno korištenje predmeta ugovora, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

(3) Primatelj usluge snosi odgovornost za zlouporabu predmeta ugovora od bilo koje treće strane i dužan je isti koristiti sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i sukladno dobroj poslovnoj praksi.

(4) Primatelj usluge se obvezuje da će sve tehničke podatke, specifikacije i upute koji su mu stavljeni na raspolaganje od strane Pružatelja usluge čuvati kao poslovnu tajnu te iste ne smije davati na uvid trećim osobama.

VII. TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA

Članak 8.

(1) Ugovorne strane su suglasne da se ovaj Ugovor sklapa na određeno razdoblje od __ godine, računajući od dana njegove primjene, odnosno od dana dostave elektronske poruke koja sadrži podatke iz članka 5., stavka 2. ovog Ugovora. Ugovor se automatski produžuje na dodatno razdoblje od ___ godine ukoliko ga nijedna ugovorna strana ne raskine temeljem pisane obavijesti upućene drugoj ugovornoj strani u roku od 30 dana od dana isteka roka na koji je sklopljen.

(2) Svaka Ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor uz otkazni rok od 30 (slovima: trideset) dana.

(3) Svaka Ugovorna strana je ovlaštena raskinuti ovaj Ugovor s trenutnim učinkom u sljedećim slučajevima:

 • u slučaju neispunjavanja bilo koje ugovorne obveze druge ugovorne strane, a nakon isteka naknadnog roka za ispunjenje danog pisanim upozorenjem ugovorne strane koja raskida Ugovor
 • u slučaju postupanja druge Ugovorne strane koja su protivna odredbama Ugovora odnosno koja predstavljaju povredu Ugovora, a nakon pisanog upozorenja Ugovorne strane koja raskida Ugovor

(4) Svaka ugovorna strana ima pravo na naknadu štete nastale neizvršavanjem odnosno neurednim izvršavanjem obveza preuzetih ovim ugovorom, kao i na naknadu štete nastale raskidom ovog ugovora koja je prouzročena krivnjom druge strane.

(5) Otkaz, pisano upozorenje i raskid iz ovog Ugovora daju se u pisanom obliku i dostavljaju drugoj ugovornoj strani preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom na adresu navedenu u zaglavlju Ugovora odnosno na novu adresu o kojoj je ugovorna strana uredno obavijestila drugu Ugovornu stranu, odnosno na adresu sjedišta upisanu u odgovarajućem službenom registru. Otkaz, raskid i pisano upozorenje proizvode pravne učinke danom dostave drugoj ugovornoj strani.

(6) Ukoliko je ugovorena naknada u cijelosti plaćena unaprijed, Pružatelj usluge nije obvezan vratiti uplaćeni iznos u slučaju otkaza, odnosno raskida ugovornog odnosa.

(7) Ugovorni odnos može prestati i sporazumnim raskidom između ugovornih stranaka.

(8) Ugovorni odnos može prestati i istekom vremena na koje je sklopljen.

(9) Na pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom, a koja se odnose na prestanak ugovornog odnosa, primjenjuju se važeći propisi obveznog prava.

VIII. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Članak 9.

(1) Pružatelj usluge nije odgovoran za:

 • sadržaj  dokumenata koji prođu kroz Servis ili dođu u doticaj s istim; isti će biti proslijeđeni u sadržaju u kojem ih je kreirao korisnik,
 • neispravno funkcioniranje Servisa u slučajevima više sile (npr. elementarne nepogode, građanski neposluh, aktovi civilne ili vojne vlasti i sl.) te u okolnostima koje su izvan kontrole Pružatelja usluge (npr. krađa, nestanak interneta i sl.),
 • direktnu i/ili indirektnu štetu koja bi mogla nastati zbog neodgovarajuće i nepravilne uporabe Servisa u cjelini ili bilo kojeg dijela Servisa ili pripadajuće, dokumentacije.

IX. POVJERLJIVOST PODATAKA

Članak 10.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se svi dokumenti i informacije koje je jedna Ugovorna strana učinila dostupnima drugoj Ugovornoj strani u svrhu ispunjavanja obveza iz ovog Ugovora, kao i ovaj Ugovor, smatraju povjerljivim i da se kao takve neće otkrivati ili učiniti dostupnima trećim stranama niti koristiti u svrhe koje prelaze okvire izvršenja ovog Ugovora bez pisane suglasnosti druge Ugovorne strane.

(2) Obveza čuvanja povjerljivosti podataka ne odnosi se na sljedeće informacije:

 • javno poznate informacije ili naknadno javno obznanjene informacije – osim ukoliko je povjerljiva informacija objavljena s namjerom ili propustom Ugovorne strane koja je informaciju dobila, ili
 • informacije koje je Ugovorna strana koja dobiva informacije posjedovala prije datuma sklapanja ovog Ugovora, ili
 • informacije koje je Ugovorna strana koja dobiva informacije dobila od neke treće strane koja nije vezana obvezom čuvanja povjerljivosti tih informacija, ili 
 • informacije koje se objavljuju ili otkrivaju u skladu sa zakonom, burzovnim propisima ili nalogom nekog drugog nadležnog tijela u mjeri u kojoj to otkrivanje propisuje zakon.

(3) Ugovorna strana koja je neovlašteno učinila dostupnom informaciju koja se po ovom Ugovoru smatra povjerljivom, odgovara drugoj Ugovornoj strani za time pretrpljenu štetu.

(4) Obveza čuvanja povjerljivosti podataka, ostaje na snazi nakon prestanka važenja ovog Ugovora po bilo kojoj osnovi.

X. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Članak 11.

(1) Nijedna ugovorna strana neće temeljem ovog Ugovora steći bilo kakva autorska i patentna prava, trgovačke tajne, prava na žigove ili bilo koja druga prava intelektualnog vlasništva koja pripadaju drugoj ugovornoj strani.

XI. OSTALE ODREDBE

Članak 12.

(1) Sve eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti u duhu dobrih poslovnih običaja, sporazumno, u pismenom obliku.

(2) U slučaju da se spor ne može riješiti sporazumno, ugovorne strane suglasno određuju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 13.

(1) Na sve što nije regulirano ovim ugovorom primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima i Općih uvjeta poslovanja servisa pristupnatocka.hr objavljenih na https://www.pristupnatocka.hr

Članak 14.

(1) Ovaj Ugovor se može mijenjati samo u pisanom obliku.

(2) Ovaj Ugovor primjenjuje se od dana obostranog potpisa.

Članak 15.

(1) Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Za PRUŽATELJA USLUGE                                              Za PRIMATELJA USLUGE

_________________                                                          _______________________

Goran Ranogajec, direktor                                     <<ime, prezime>>, <<funkcija>>

Skip to content